Portrait: Myrna Herzog

Myrna Herzog, Gambe, Israel